3 posts about
server setup

Setup auto deployment for Node.js application for production

Setup auto deployment for Node.js application for production thumbnail
First you have to have a cloud computer (VPS or Dedicated Server which you can hire one on DigitalOcean, Vultr, Amazon AWS,...) After connected to it via SSH, you're good to go! Setup NodeJS and deployment tools on server side Update package list and install git and build-essential package sudo apt-get update sudo apt-get install -y git build-essential...
Read More

How to create a Ghost-powered blog on Cloud

How to create a Ghost-powered blog on Cloud thumbnail
Introduction This article is about "How to create a Ghost-powered blog on Cloud, e.g. DigitalOcean, Vultr, EC2, ... or any (Ubuntu) server. Pre-requirement An instance of VPS (or dedicated server). You can create one at DigitalOcean, Vultr, Amazon EC2, Google Cloud,... VPS OS: Ubuntu 12.04 or upper (at time of writing this article, I use Ubuntu 14....
Read More

Cài đặt server/VPS để chạy được cả PHP và Rails

Tại sao phải setup như vậy? Mục đích: để tận dụng tối đa server, như mình thì là để đỡ tốn tiền :)) Mình chỉ định thuê 1 cái VPS, nhưng vừa muốn nó có thể host được 2 cái blog wordpress của mình. Bên cạnh đó cũng muốn nó có thể chạy được app Rails của mình nữa....
Read More