Mẽo và Việt Nam

Sang Mỹ đã được 1 thời gian, đã chứng kiến 1 vài thứ, nghe dăm ba câu chuyện nhưng mà chưa có thời gian để lưu lại những thứ đã nhìn hay câu chuyện đã nghe. Thôi thi nhân tiện ngày tên miền này hết hạn và mình vừa phải trả 15 đồng để renew cộng với việc một năm rưỡi rồi chưa viết gì thì lập bài này để bắt đầu note lại nhanh + nháp bất kỳ cái gì thú vị trong thời gian ở Mẽo.

(to be continued)